Home

Logo PKA kleur 200x284Anders dan gebruikelijk zijn de gemeenteavonden op 19 januari en 2 februari jl. online gehouden. Via een livestream hebben gemeenteleden de avonden thuis kunnen volgen.

Bij eerdere inspiratie- of gemeenteavonden in voorgaande jaren is vaak gestart met een gezamenlijke maaltijd met daarna een inleiding over een thema. Vervolgens ging men in kleine groepen aan de slag met onderdelen van het thema. Maar nu kon het helaas niet op deze wijze plaatsvinden.

Terugkijkend op 19 januari en 2 februari kunnen we echter constateren dat toch sprake is geweest van een zeer goede respons. Na de vooraankondigingen van de gemeenteavonden in Kerkblad en zondagsbrieven en aan de hand van de digitaal te raadplegen documentatie op de PKA website zijn vooraf veel reacties binnengekomen via de mail (26 stuks). Tijdens de avonden is er gelegenheid om via de chat mee te praten.

Gemeenteavond 19 januari (klik hier voor het volledig verslag)


Na de muzikale opening (Nathan Green zingt “De vrede van Christus”) heet Thilla Franken, preses van de Algemene Kerkenraad, iedereen welkom. Zij geeft een korte schets van de afgelopen vijf jaren. In 2015 werd door de PKN een rapport gepresenteerd “Kerk 2025” met als ondertitel “Waar een woord is, is een weg”. In dit rapport gaat het over de toekomst van de kerk. De PKN heeft steeds minder leden en veel kerkelijke gemeenten vinden het moeilijk om ambtsdragers te vinden om de gemeente draaiende te houden.

De AK is met dit rapport aan de slag gegaan in 2017 met een bijeenkomst van alle wijkkerkenraden. Gesproken is over de kern van het kerkzijn. Niet over gebouwen en financiën, maar over wat betekent geloven voor ons en wat betekent kerk zijn in 2025.
Er zijn in de afgelopen jaren inspiratieavonden gehouden, waarvoor alle gemeenteleden waren uitgenodigd, met de titel “Ga mee de berg op”. De kernwoorden die uit deze bijeenkomsten zijn gekomen om mee op weg te gaan zijn: “Lef”, “Gods actualiteit voor de stad” en “krachten bundelen/verbinding zoeken”.
In eerste instantie ging het over de inhoud, maar voor de uitvoering zijn wel financiële middelen nodig. Twee jaar geleden heeft de AK hiervoor twee werkgroepen ingesteld, een werkgroep predikanten en een werkgroep gebouwen. Omdat de werkterreinen van deze commissies elkaar overlapten, zijn deze werkgroepen samengevoegd en hebben zij samen een advies uitgebracht.

Gerard Schoep, voorzitter van de werkgroep geeft in een film een toelichting op het advies van de werkgroep Predikanten en Gebouwen. Dit advies is te vinden op de website van de PKA en op de websites van de wijken.
Het is een zakelijk rapport en richt zich op de ruimte en mogelijkheden in het huishoudboekje van de PKA. De getallen die in dit rapport worden genoemd, zijn adviezen ter bespreking. Het rapport is eind 2019 gereed gekomen en begin 2020 aan de AK gepresenteerd. Het richt zich op de drie wijkgemeenten van de PKA, Jozefkerk, de Drieklank en Vredenoord. De Sionsgemeente en Vrijzinnig Assen zijn niet meegenomen in dit rapport.
De adviezen in het rapport zijn door de AK in grote lijnen overgenomen. In de loop van 2020 hebben gesprekken plaatsgevonden met de gezamenlijke moderamina van de drie wijken en met de afzonderlijke wijkkerkenraden. De volgende stap is de gemeenteleden aan het woord te laten.
Na een kort muzikaal intermezzo (Nathan Green zingt “Halleluja”) komen de vragen die zijn samengevat door Jenneke Span, hoofd Kerkelijk Bureau, aan de beurt. Verhelderingsvragen in de zin van “wat wordt bedoeld met …..” worden toegelicht, en inhoudelijke vragen worden besproken en beantwoord. Als laatste komen de opmerkingen of vragen via de chat aan bod. De vragen die na de gemeenteavond binnenkomen, zullen op 2 februari worden beantwoord.

Gemeenteavond 2 februari (klik hier voor het volledig verslag)
In verband met de inmiddels ingestelde avondklok is deze gemeenteavond van te voren overdag opgenomen. Daarom kan helaas niet deel genomen worden via de live chat. Tijdens de avond zullen vragen van gemeenteleden die zijn binnengekomen na 19 januari, worden beantwoord. Vragen die daarna nog binnenkomen gaan schriftelijk worden beantwoord.

Er zijn veel complimenten ontvangen over de uitzending van de gemeenteavond op 19 januari. Sommigen hebben zelfs gevraagd om gemeenteavonden die over belangrijke onderwerpen binnen de PKA gaan, in het vervolg op deze manier uit te zenden. De vragen van gemeenteleden komen niet letterlijk aan de orde. Vragen die overeenkomen zijn samengevat door Jenneke Span. Zij stelt tijdens de uitzending de vragen, de beantwoording gebeurt door Thilla Franken en ds. Peter van de Peppel.

Het voert te ver om alle vragen van de twee gemeenteavonden hier uitgebreid te noemen. Het volledige verslag van 19 januari vindt u hier, het volledige verslag van 2 februari vindt u hier.

Als de AK een besluit heeft genomen over het advies van de werkgroep Predikanten en Gebouwen, dan gaat het echte werk beginnen. Het proces zal op gang worden gebracht, er zullen vele gesprekken gevoerd moeten worden. Regelmatig zal geëvalueerd worden om te zien of de PKA nog op de juiste koers ligt.
De AK vraagt het vertrouwen en het geloof om samen op weg te gaan. Als we elkaar vertrouwen, zullen we er zeker komen.

“Vertrouwen is het zetten van de eerste stap, zelfs wanneer je nog niet de hele trap ziet”.
(Martin Luther King)

Bert Smit
scriba AK

 

Zoeken

Diversen

Anbi kerk1

 

  Agenda overzicht  

Komende activiteiten