Jeugdraad

logoJeugdraad.png


De Jeugdraad is voortgekomen uit het jeugdwerk van de verschillende wijken in Assen. In het verleden bestond er een wijkoverstijgend jeugdouderlingenoverleg en er bleek behoefte aan om iets dergelijks weer op te zetten. Zo is de Jeugdraad eerst klein begonnen met de jeugdouderlingen van iedere wijk en is gaandeweg uitgebreid met jeugddiakenen en jeugdwerkers. De Jeugdraad bestaat uit de jeugdraden die op wijkniveau actief zijn en probeert daarnaast op plaatselijk niveau haar doelstellingen te verwezenlijken.

Een belangrijke doelstelling van de Jeugdraad is, om binnen de Protestantse Gemeente Assen 'er te zijn voor de jongeren' onder meer door het scheppen van goede condities voor de uitoefening van het jeugdwerk en het organiseren van gezamenlijke activiteiten.

 

De Jeugdraad wil deze doelstelling bereiken door:

  • de activiteiten die reeds op wijkniveau bestaan te coördineren/af te stemmen en van elkaar te leren;
  • een gezamenlijke herkenbare plaats te bieden aan de jongeren voor Assen Breed;
  • een band te laten ontstaan tussen de (wijk)kerken en de jeugd met alle aspecten;
  • gesprekspartner te zijn in de discussie "naar een levendiger gemeente" en op te komen voor de belangen van het jeugdwerk;
  • de jongeren met elkaar in contact te brengen;
  • de diverse jeugdwerkers te ondersteunen in hun taken.

 

Samenstelling
De Jeugdraad bestaat per 1 januari 2018 uit:

Hemmo van der Wal, voorzitter jeugdraad

Jolanda Duker, penningmeester jeugdraad

Diedrik Pepping, jeugdouderling  De Drieklank

Roelof Westerhof, jeugddiaken De Drieklank

Frans  Hellinga, jeugdouderling VredeNoord

Jan Schutte, jeugddiaken VredeNoord

Jozefkerk, vacant

 

 

Zoeken

Diversen

Komende activiteiten