s5 logo

Op weg naar één PKA

Placemat DenktankOp 28 augustus vond de eerste gezamenlijke vergadering van alle kerkenraden na de zomer plaats. Aan de orde kwam onder meer het plan van aanpak met tijdpad om te komen tot één Protestantse Kerk Assen.  Voorafgaand aan de vergadering werd in de kerkzaal van De Bron het kerkelijk seizoen door de kerkenraden tezamen begonnen met een liturgisch moment onder leiding van ds. Helène van Noord.

Zij vertelde over de Peace Cathedral in Tbilisi (Georgië) waar drie wereldgodsdiensten met dezelfde oorsprong onder één dak een gebedsruimte hebben en de gelovigen van verschillende ‘kleur’ elkaar ontmoeten: joden, moslims en christenen. Door de keuze van de liederen die we samen biddend zongen, kwamen onze wijkgemeenten, onze ‘geloofskleuren’ als het ware langs: Psalm 122-3 (Vreden(s)oord), Lied 967 (De Drieklank) en Psalm 80-1 (Jozefkerk). Zo bezongen we als het ware onze verbondenheid, ook bij de vraagstukken waar we met elkaar voor staan. Met de letterlijke symboliek van een steentje bijdragen en daar anderen ook om durven te vragen, begonnen we geïnspireerd aan de vergadering. Dit in het besef dat we elkaar mogen zoeken en vinden in de drieslag geloof, hoop en liefde. Het was dan ook mooi dat we de vergadering begonnen met het door alle wijkkerkenraden presenteren van de eigen geloofskleur, van de wijkidentiteit. De verscheidenheid in geloofskleur en liturgie vormt voor de Algemene Kerkenraad (AK) het vertrekpunt richting toekomst, de basis voor een veelkleurige, levendige gemeente.

Begin 2021 heeft de AK richtinggevende besluiten genomen voor de ontwikkeling van de Protestantse Kerk Assen. Daarbij werd toen gekeken naar 2030. Inmiddels is het duidelijk dat we de uitgezette koers sneller zullen moeten concretiseren. Dat het teruglopend ledenaantal en de daarmee samenhangende financiële vraagstukken daaraan debet zijn, moge duidelijk zijn. In een volgend Kerkblad en ook in bijeenkomsten zal dat zeker nog verder worden toegelicht.

In een vorig Kerkblad noemde ik al 1 januari 2025 als datum waarop (noodzakelijke) te maken keuzes worden geëffectueerd. Naast het vraagstuk rond de gebouwen (zie ‘Advies werkgroep gebouwen’) gaat het om de keuze tot het formeel vormen van één gemeente met één kerkenraad. Het gaat dan om het opheffen van de wijkgrenzen. Nu in hoofdlijnen het inhoudelijke beleidsplan door zowel de AK als de wijkkerkenraden wordt gedragen, zal de AK op 23 oktober een voorgenomen besluit kunnen nemen over het opheffen van de wijkgrenzen per 1 januari 2025. Analoog aan wat ik aangeef over het proces rond de gebouwen zal de AK de wijkkerkenraden hierover informeren en met hen spreken op 30 oktober. In de maand november zal de AK de gemeente ‘kennen en horen’. Dat gebeurt dan tegelijkertijd met het onderwerp gebouwen. Ook de beslissing over het opheffen van wijkgemeenten is voor het leven van de gemeente van wezenlijk belang. Het nemen van een definitief besluit door de AK staat gepland in januari 2024. Het met elkaar ‘inrichten’ van de ene PKA kan vervolgens gaan plaatsvinden.

Zoals eerder gemeld, speelt voor de wijkgemeente Jozefkerk nog een eigen proces over de toekomst van de wijkgemeente en hoe het open-confessionele profiel van de wijkgemeente blijvend vorm kan krijgen binnen de PKA. De uitkomst hiervan zal bij de definitieve besluitvorming worden meegenomen.

Met het besluitvormingsproces op weg naar één PKA – inclusief de besluiten over de gebouwen – zullen we gezamenlijk richting geven aan de toekomst van onze veelkleurige geloofsgemeenschap. Dit proces zal de komende tijd voor ons allen spannend zijn en mogelijk de nodige emoties oproepen. Het is van belang om de komende periode naar elkaar om te blijven zien en waar nodig elkaar te ondersteunen. Mocht u behoefte hebben aan een gesprek of heeft u vragen, neem dan contact op met ambtsdragers in uw wijkgemeente.

Gerard Schoep, voorzitter AK

Anbi Gegevens Kerk                                                                                                                                         Login/Log uit
Anbi Gegevens Diaconie Webmail
Protestantse Kerk in Nederland Privacyverklaring

 

 

This website is hosted Green - checked by thegreenwebfoundation.org

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.